Privacy Policy

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar 22.com wordt er verwezen naar de BVBA 22.com met maatschappelijke zetel te Roeselare, Hendrik Consciencestraat 12a en met ondernemingsnummer BE 0695.554.138

Wanneer u beroep doet op de diensten van 22.com vertrouwt u haar uw gegevens toe.

Deze Privacywetgeving wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die 22.com verzamelt, waarom 22.com deze verzamelt en wat 22.com hiermee doet.

Hierbij wil 22.com er u tevens op wijzen dat 22.com steeds ter uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover 22.com beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet:

1.Welke gegevens verzamelt 22.com?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook een meer persoonlijke informatie (uw geslacht, uw conditiegegevens, etc. ), die 2.com nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van 22.com dient u 22.com vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via de aanmaak van een account op de website of ter plaatse via onze ledenadministratie. 22.com verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid.

2.Hoe gebruikt 22.com deze gegevens?

22.com hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De Informatie die zij verzamelt in overeenstemming met het geen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking va persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

22.com gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht.

22.com vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan 22.com uw emailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

22.com verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. 22.com deelt persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven, niet met andere organisaties en individuen buiten 22.com behalve in volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

22.com kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten 22.com enkel wanneer u haar toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van 22.com wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw emailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

Om juridische redenen

22.com deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten 22.com als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens nodig is om:

3.Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Het is het doel van 22.com duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zoals u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U Kunt 22.com onder andere contacteren om:

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal 22.com proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij 22.com die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan 22.com u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

22.com kan verzoeken weigeren die onrederlijker wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met netrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden). 22.com streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernieling of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat 22.com nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers werden verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

4.Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door 22.com

5.Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecommuniceerd ?

Deze privacyverklaring kan van tijd toto tijd worden gewijzigd. 22.com zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookiebeleid. Meer info